Location: Standesamt Mandlstraße

Foto: Aylin Gabrica

Torte: Alexa von Harder

Konzept & Styling: The Wedding Company

V&F
V&F
V&F
V&F
V&F
V&F
V&F
V&F
V&F
V&F
V&F
V&F